بر آنچه دلخواه من است حمله نمیبرم خود را به تمامی بر آن میافکنم. مارگوت بیکل آنچه به آن ایمان مسیحی میگویند در جوامع مختلف تعریفی دگرگونه دارد و آنچه آنان را به سر یک میز گفتمان میآورد باورهای رسولان مسیح و پدران کلیسا در طول تاریخ و همچنین تجربۀ زندگی شگفت انگیز با روح القدس میباشد. در زیر اشاره ای به باورهای بنیادین پیروان مسیح از زمان صعود مسیح به آسمان و به این سو مینماییم علی رقم اینکه باور ما و اساس ایمان ما بر این است که کتابمقدس کلام الهام شده و بدون خطا و همچنین آشکار کنندۀ اراده و نقشۀ خدا برای بشر گناهکار توسط عیسی مسیح خداوندمان است. و ما نیز ...

  • رضا ترکمند کشیش

    در یک خانوادۀ مسلمان شیعه به دنیا آمدم و خدایی را که شناخته بودم خدایی بود که دائم از او هراس داشتم و بخصوص از روز داوری میترسیدم و از مرگ و دنیای پس از مرگ می هراسیدم تصاویری که از بهشت و جهنم آموخته بودم خالقی را به من معرفی می کرد که دائم به دنبال انتقام از بندگانش بود و افرادی که این خدا را به من معرفی میکردند و ترس چنین خدایی ...

  • فرزین مشاور ICT و برنامه نویس

درباره ما

اعتقاد نامه

ما ایمان داریم به خدای پدر قادر مطلق خالق آسمان و زمین و به پسر یگانۀ او خداوند ما عیسی مسیح که به واسطۀ روح القدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد ...

اهداف ما

انجام فرمان بزرگ مسیح که در انجیل متی فصل 28 آیات 19 و 20 میباشد در راستای شاگرد سازی و تعلیم کلام راستین خدا و به جهت رشد و تشویق ایماندارانی که در شرایطی سخت ایمان مسیحی ...

درباره ما

بر آنچه دلخواه من است حمله نمی برم خود را به تمامی بر آن می افکنم. مارگوت بیکل آنچه به آن ایمان مسیحی می گویند در جوامع مختلف تعریفی دگرگونه دارد و آنچه ...