اهداف ما

انجام فرمان بزرگ مسیح که در انجیل متی فصل 28 آیات 19 و 20 میباشد در راستای شاگرد سازی و تعلیم کلام راستین خدا و به جهت رشد و تشویق ایماندارانی که در شرایطی سخت ایمان مسیحی خود را حفظ نموده اند میباشد و همچنین ایجاد فضایی به دور از تنش و مجادله برای تبادل افکار و یافتن پاسخهاست . دعای تیم ما و رویای ما این است که همۀ ما در ایمان مسیحی خود به اندازۀ قامت پری مسیح رشد کنیم . افسسیان 13:4

درباره ما

اعتقاد نامه

ما ایمان داریم به خدای پدر قادر مطلق خالق آسمان و زمین و به پسر یگانۀ او خداوند ما عیسی مسیح که به واسطۀ روح القدس در رحم قرار گرفت و از مریم باکره متولد شد ...

اهداف ما

انجام فرمان بزرگ مسیح که در انجیل متی فصل 28 آیات 19 و 20 میباشد در راستای شاگرد سازی و تعلیم کلام راستین خدا و به جهت رشد و تشویق ایماندارانی که در شرایطی سخت ایمان مسیحی ...

درباره ما

بر آنچه دلخواه من است حمله نمی برم خود را به تمامی بر آن می افکنم. مارگوت بیکل آنچه به آن ایمان مسیحی می گویند در جوامع مختلف تعریفی دگرگونه دارد و آنچه ...